Moralność chrześcijańska - Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Moralność chrześcijańska

Aktualności
MORALNOśĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - PRAWDĄ ŻYCIA
  Intymność i wstydliwość wyrażona w myśleniu, stroju, uczuciach i stylu życia jest podstawową formą twierdzy, która broni godności człowieka,
jest podstawą do prawdziwego rozwoju dla dziecka, młodzieży, dorosłych
i dziadków.
Dzięki temu stajemy się rodziną braci i sióstr w Chrystusie Panu, którzy nie boją się nawzajem miłować, jako bracia i siostry. To jest podstawą do wzajemnego szacunku, porozumienia i wzajemnej pomocy.
 
   Dziewczyna czy kobieta nie zachowująca wstydliwości i odkrywająca swoje ciało z powodu kusego ubrania, czy obcisłego, przez co wyglądająca, jakby była nieubrana, w codziennym życiu w domu, w szkole, w pracy, na ulicy jest dla chłopca czy mężczyzny prowokacją do grzechu ciężkiego. Dziewczyna czy kobieta będąc bezwstydnie ubraną popełnia grzech ciężki, a co bardzo ważne, niszczy całkowicie swoją osobowość, godność i człowieczeństwo. Czy potem będzie umiała sama wyjść z tego zagubienia i podeptania siebie przez złe postępowanie ?
 
 Pismo św.: Jk3,17 - „Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta...”. Kto nie żyje według zasad moralności chrześcijańskiej, dającej życie
w czystości, ten żyje bez mądrości Bożej, jest daleko poza nią, jest coraz bardziej zatopiony w bagnie grzechu, demoralizacji.
 
  Św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów podaje:
Gal 5,13  "Wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie".  
Gal 5,19-20:   "Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd,  nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki
i tym podobne".
 
  Hymn o miłości św. Pawła Ap.:
1Kor 13,1-2:  "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się, jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
 
  Bóg jest miłością:  
1J 4,7-16:  "Umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga,
a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie.
Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował
i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to my również powinniśmy miłować się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Gdy jednak miłujemy się wzajemnie, Bóg przebywa w nas, a Jego miłość jest w nas doskonała. Po tym rozpoznajemy,
że przebywamy w Nim, a On w nas, gdyż udzielił nam ze swojego Ducha.
My oglądaliśmy to i dajemy świadectwo, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela świata. Kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, w tym przebywa Bóg,
|a on w Bogu.
My to poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma względem nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg przebywa w nim".       Konstytucją Bożej miłości jest Dekalog - X Bożych przykazań. Dekalog jest drogą Bożą dla człowieka, aby poznawać, wzrastać i żyć prawdziwie Bożą miłością, w której jedynie człowiek jest człowiekiem: to jest natura człowieka. Bóg stworzył człowieka z miłości na obraz i podobieństwo swoje. Życie poza Bogiem jest zniszczeniem człowieka.    Co jest budowane na naturze człowieka jest dobrem.Wróć do spisu treści